Privacy disclaimer

Privacy verklaring

Brahmrishi Ashram Netherlands respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Brahmrishi Ashram Netherlands verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Brahmrishi Ashram Netherlands verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Brahmrishi Ashram Netherlands verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomsten inzake het verhuur voor b.v. cursussen, lessen, workshops, conferenties, vergaderingen, recepties, bruiloften, feesten en sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten;
  • Het maken van een donateur overeenkomst en het voeren van een verantwoorde administratie;
  • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • Marketing- en communicatie activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Brahmrishi Ashram Netherlands verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening: achternaam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum, geboorteplaats, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Brahmrishi Ashram Netherlands omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Brahmrishi Ashram Netherlands verwerkt genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Brahmrishi Ashram Netherlands bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brahmrishi Ashram Netherlands verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Personen die op basis van vrijwilligheid, werkzaam zijn voor Brahmrishi Ashram Netherlands verplichten zich strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van zijn/haar activiteiten bij Brahmrishi Ashram Netherlands bekend wordt en waarvan men kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Gebruik Website & Social media

Op de website van Brahmrishi Ashram Netherlands, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram of Facebook. Brahmrishi Ashram Netherlands houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

Brahmrishi Ashram Netherlands houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Brahmrishi Ashram Netherlands gedeeld met derden.

Brahmrishi Ashram Netherlands maakt gebruik van tools als Google Analytics voor het verkrijgen van geanonimiseerde gegevens van websitebezoekers met als doel het gebruik van de website te kunnen analyseren en te optimaliseren.

Beveiligen

Brahmrishi Ashram Netherlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brahmrishi Ashram Netherlands op via info@brahmrishiashram.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brahmrishiashram.nl.  Brahmrishi Ashram Netherlands zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassing privacy verklaring

Brahmrishi Ashram Netherlands heeft het recht de inhoud van dit privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring worden op website van Brahmrishi Ashram Netherlands gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.brahrmrishiashram.nl.

Deze privacy verklaring is op 21 juli 2020 vastgesteld.

Comments are closed.